هاست میزبانی (ابری)

 • 200 مگابایت

  $600,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 200 مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • Cpanel کنترل پنل
 • 500 مگابایت

  $1,000,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • Cpanel کنترل پنل
 • 1 گیگابایت

  $1,850,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 1 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • Cpanel کنترل پنل
 • 2 گیگابایت

  $2,400,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 2 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • Cpanel کنترل پنل
 • 3 گیگابایت

  $3,980,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 3 گیگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نامحدود
   پارک دامنه
  • نامحدود
   دیتابیس
  • Cpanel کنترل پنل